Trang chủ

Ấn Phẩm

16T092013

KINH TẾ, CHÍNH TRỊ ĐÔNG BẮC Á GIAI ĐOẠN 2001-2020

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, TS. Đặng Xuân Thanh đồng chủ biên

Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 350 trang

Kí hiệu: Vv 2475

Ấn Phẩm

13T062013

ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÔNG BẮC Á VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2001-2020

Tác giả: TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 287 trang

Kí hiệu: Vv 2462

Ấn Phẩm

13T062013

ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ Ở ĐÔNG BẮC Á VỀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ THÚC ĐẨY HỘI NHẬP KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020

Tác giả: TS. Phạm Quý Long chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2013, 270 trang

Kí hiệu: Vv 2456

Ấn Phẩm

27T102012

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI CỦA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN NHẬT BẢN

Tác giả: TS. Dương Minh Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2012, 274 trang

Kí hiệu: Vv 2430

Ấn Phẩm

10T082012

QUAN HỆ NHẬT – TRUNG TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II ĐẾN NAY

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, 228 trang

Kí hiệu: Vv 1276

Ấn Phẩm

10T082012

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Ở NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY

Tác giả: Trần Thị Nhung

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, 319 trang

Kí hiệu: Vv 2429

Ấn Phẩm

06T072012

QUAN HỆ TRUNG QUỐC – ASEAN – NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI VIỆT NAM

Tác giả: Vũ Văn Hà chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, 477tr

Kí hiệu: Vv1586

Ấn Phẩm

06T072012

CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Tác giả: Trần Anh Phương chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, 223tr.

Kí hiệu: Vv1668

Ấn Phẩm

24T042012

CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Tác giả: Dương Phú Hiệp chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, 439 trang

Kí hiệu: Vv377

Ấn Phẩm

24T042012

HỆ THỐNG ĐẢNG NHẬT BẢN

Tác giả: Ronald J. Hrebenat, Akira Nakamira, J. A. A. Stockwin, Peter Berton, Nobuo Tomita

Dịch giả: Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

Kí hiệu: Vt57