Trang chủ

Ấn Phẩm

27T052016

SỰ HÌNH THÀNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Tác giả: T.S Dương Minh Tuấn

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016, 290 trang

Kí hiệu: Vv2736

Ấn Phẩm

09T052016

NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM –THÀNH QUẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

Chủ biên: Nguyễn Thị Thắm

NXB Khoa học Xã hội, 287tr., 2015

Ký hiệu: Vt497

Ấn Phẩm

26T102015

AN NINH ĐÔNG BẮC Á TRƯỚC SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC VÀ SỰ GIA TĂNG CAN DỰ CHÂU Á CỦA HOA KỲ

Tác giả: TS. Hoàng Minh Hằng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 198 trang

Kí hiệu: Vv2715

Ấn Phẩm

26T102015

CAN DỰ CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á VÀO TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 295 trang

Kí hiệu: Vv 2708

Ấn Phẩm

15T092015

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH Ở NHẬT BẢN: NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2015, 235 trang

Kí hiệu: Vv2687

Ấn Phẩm

14T092015

CÁC VẤN ĐỀ LỊCH SỬ - VĂN HÓA - XÃ HỘI TRONG GIAO LƯU VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Tác giả: TS. Trần Quang Minh, ThS. Ngô Hương Lan đồng chủ biên

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, 413 trang

Kí hiệu: Vv2704

Ấn Phẩm

31T082015

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Phạm Hồng Thái chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 230 trang

Kí hiệu: Vv2700

Ấn Phẩm

30T072015

QUẢN LÝ RỦI RO NỢ CÔNG Ở NHẬT BẢN

Tác giả: PGS. TS. Phạm Quý Long

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 258 trang

Kí hiệu: Vv2696

Ấn Phẩm

30T062015

LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC

Tác giả: Chung Il Jun, Nguyễn Thị Thắm, Đỗ Hùng Mạnh

Nhà xuất bản: Imagine books, 2013, 192 trang

Kí hiệu: Vv2609

Ấn Phẩm

19T062015

QUAN HỆ VIỆT NAM – NHẬT BẢN 40 NĂM NHÌN LẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, TS. Trần Quang Minh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014, 418 trang

Kí hiệu: Vv2531