Trang chủ

Chức năng nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản

Email: vass_vinas@viettel.vn

Theo “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á” do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2023 kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-KHXH, vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á được quy định như sau:

 

1. Vị trí và chức năng

- Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về các quốc gia, vùng lãnh thổ và những vấn đề nổi bật của khu vực Đông Bắc Á; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn, phổ biến kiến thức về đất nước học và khu vực học; tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội của đất nước; góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Bắc Á.

- Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

- Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á có trụ sở đặt tại số 176 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute for Northeast Asian Studies, viết tắt là: INAS.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1) Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kế hoạch dài hạn, 3 năm của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2) Nghiên cứu cơ bản về các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á và những vấn đề nổi bật của khu vực này trên các lĩnh vực: lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, và quan hệ của Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực; đánh giá và dự báo những tác động nhiều mặt của khu vực Đông Bắc Á đến sự phát triển của Việt Nam.

3) Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia chuyên ngành nghiên cứu khu vực Đông Bắc Á. Tham gia đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Viện Hàn lâm.

4) Tham gia góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5) Tổ chức tư vấn khoa học phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

6) Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các nhà khoa học.

7) Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa về Đông Bắc Á.

8) Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc; tài chính, tài sản của Viện theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1) Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Số lượng cấp phó được thực hiện theo quy định pháp luật và Viện Hàn lâm.

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

- Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

b) Các đơn vị trực thuộc

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản;

- Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên;

- Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan;

- Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á.

2) Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á do Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị  thuộc Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á do Viện trưởng quyết định.

3) Biên chế

Số lượng người làm việc của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc biên chế viên chức của Viện Hàn lâm do Chủ tịch Viện Hàn lâm phân bổ trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.

 

4. Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học thực hiện chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

 

5. Quan hệ công tác

1. Quan hệ công tác với Viện Hàn lâm và Lãnh đạo Viện Hàn lâm

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm; hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Viện Hàn lâm; có trách nhiệm chấp hành đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

2. Quan hệ công tác với đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm

Quan hệ giữa Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á với các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm là quan hệ cùng cấp, phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ nhau hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1190/QĐ-KHXH ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Thủ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.