Trang chủ

Ấn Phẩm

20T052015

QUAN ĐIỂM VÀ ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUÔC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÔNG BẮC Á VỀ TRIỂN VỌNG HÌNH THÀNH MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG ĐÔNG Á

Tác giả: TS. Dương Minh Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014, 250 trang

Kí hiệu: Vv2681

Ấn Phẩm

10T042015

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2013 TẬP 2: VĂN HÓA, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Tác giả: Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái chủ biên

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2014, 396 trang

Kí hiệu: Vv 2680

Ấn Phẩm

12T032015

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2013 TẬP 1: CHÍNH TRỊ - AN NINH, KINH TẾ

Tác giả: Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái chủ biên

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2014, 366 trang

Kí hiệu: Vv2676

Ấn Phẩm

29T012015

60 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - MÔNG CỔ

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, GS. TS. Batbold Enkhtuvshin

TS. Trần Quang Minh,  PGS. TS. Dorj Shurkhuu đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014, 286 trang

Kí hiệu: Vv2602

Ấn Phẩm

22T092014

CHỮ HÁN THÔNG DỤNG

Tác giả: Lý Xuân Chung – Lý Kính Hiển

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 135 trang

Kí hiệu: Vv 2528

Ấn Phẩm

22T092014

GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA HÀN QUỐC

Tác giả: Ts Trần Thị Nhung (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 217 trang

Kí hiệu: Vv 2522

Ấn Phẩm

21T012014

NÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Tác giả: TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010, 283tr.

Kí hiệu: Vv1958

Ấn Phẩm

26T112013

ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ Ở ĐÔNG BẮC Á VỀ SỰ GIA TĂNG QUYỀN LỰC MỀM

Tác giả: TS. Hoàng Minh Lợi chủ biên

Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 227 trang

Kí hiệu: Vv 2501

Ấn Phẩm

26T112013

ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ Ở ĐÔNG BẮC Á VỀ NHỮNG BIẾN ĐỔI XÃ HỘI

Tác giả: TS. Trần Thị Nhung chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 231 trang

Kí hiệu: Vv 2471

Ấn Phẩm

26T112013

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ Ở ĐÔNG BẮC Á VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA KHU VỰC GIAI ĐOẠN 2011-2020

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 323 trang

Kí hiệu: Vv 2468