Trang chủ

Ấn Phẩm

05T082011

QUAN HỆ NHẬT BẢN-ASEAN: CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ ODA

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên; Nguyễn Duy Dũng biên tập
Loại sách: Ngoại giao; Kinh tế
Nơi xb HN
Nxb KHXH
Năm xb 1999
Số trang 318 tr

Ấn Phẩm

05T082011

NHẬT BẢN NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: Ngô Xuân Bình, Hồ Việt Hạnh chủ biên
Loại sách: Kinh tế
Nơi xb Hn
Nxb KHXH

Năm xb 2002
Số trang 212 tr

Ấn Phẩm

05T082011

TÌM HIỂU NỀN HÀNH CHÍNH NHẬT BẢN HIỆN NAY

Tác giả: Dương Phú Hiệp chủ biên

Loại sách: Chính trị; xã hội

Nơi xb HN
Nxb KHXH
Năm xb 1996
Số trang 186 tr

Ấn Phẩm

05T082011

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH NHẬT BẢN: NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU VÀ CUỘC CẢI CÁCH HIỆN NAY

Tác giả: TS. Trần Quang Minh (Chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2003
Số trang: 308

Ấn Phẩm

05T082011

NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO CẦM QUYỀN (1955-1993)

NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO CẦM QUYỀN (1955-1993)

Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền
Loại sách: Chính trị
Nơi xb HN
Nxb KHXH
Năm xb 2002
Số trang 320 tr

Ấn Phẩm

05T082011

NHẬT BẢN TRÊN TRÊN ĐƯỜNG CẢI CÁCH

NHẬT BẢN TRÊN TRÊN ĐƯỜNG CẢI CÁCH

Tác giả: Dương Phú Hiệp - Phạm Hồng Thái (Chủ biên)
NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 306 trang

Ấn Phẩm

05T082011

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN HIỆN NAY

Tác giả: TS. Trần Thị Nhung, PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng (đồng chủ biên)
NXB: NXB Khoa học xã hội
Nơi xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 250

Ấn Phẩm

25T072011

NHỮNG BÀI HỌC VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Kimura Hiroshi - Furuta Motoo – Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên), Nxb Thống kê, Hà Nội – 2005, 283 tr.

Ấn Phẩm

25T072011

VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG Ở NHẬT BẢN

Tập thể tác giả: TS. Hồ Hoàng Hoa (chủ biên),

ThS. Ngô Hương Lan, TS. Nguyễn Duy Dũng,

TS. Trần Quang Minh.

Nxb: Khoa học Xã Hội, Hà Nội -2004, 252tr.

 

Ấn Phẩm

25T072011

GIA ĐÌNH NHẬT BẢN

TS. Trần Mạnh Cát, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội -2004, 367 tr