Trang chủ

Ấn Phẩm

02T082017

VĂN HÓA CHAEBOL HÀN QUỐC: GỢI Ý CHÍNH SÁCH VÀ KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tác giả: Phạm Qúy Long- Nguyễn Thị Phi Nga

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, 168 trang

Kí hiệu: Vv2823

Ấn Phẩm

28T072017

THOÁT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA HÀN QUỐC VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tác giả:  Võ Hải Thanh

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 231 trang

Kí hiệu: Vv2821

Ấn Phẩm

16T062017

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2015 TẬP 2: VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

Tác giả: Trần Quang Minh – Ngô Hương Lan (chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 472 trang

Ký hiệu: Vv 2784

Ấn Phẩm

16T062017

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2015 TẬP 1: CHÍNH TRỊ - AN NINH – KINH TẾ

Tác giả: Trần Quang Minh – Hoàng Minh Hằng (chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 362 trang

Ký hiệu: Vv2777

Ấn Phẩm

02T062017

ĐỐI SÁCH CỦA NHẬT BẢN, HÀN QUỐC TRƯƠC SỰ TRỖI DẬY VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG QUỐC

Tác giả: TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 270 trang

Kí hiệu: Vv2819

Ấn Phẩm

24T022017

XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016, 215 trang

Kí hiệu: Vv 2767

Ấn Phẩm

11T072016

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM - NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI Ở ĐÔNG Á

Tác giả: TS. Trần Quang Minh

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 269 trang

Kí hiệu: Vv2763

Ấn Phẩm

16T062016

TỔNG THƯ MỤC NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, 210 trang

Kí hiệu: Vt 501

Ấn Phẩm

13T062016

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2014 TẬP 2: VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

Tác giả: Trần Quang Minh – Phan Cao Nhật Anh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 437 trang

Kí hiệu: Vv2744

Ấn Phẩm

13T062016

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2014 TẬP 1: CHÍNH TRỊ - AN NINH – KINH TẾ

Tác giả: Trần Quang Minh – Võ Hải Thanh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 454 trang

Kí hiệu: Vv2740