Trang chủ

Ấn Phẩm

20T042012

ĐẢM BẢO XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN HIỆN NAY

Tác giả: T.s Trần Thị Nhung

Nxb Từ điển Bách khoa, Hà nội, 2008, 226 trang

Ấn Phẩm

20T042012

CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT PHÚC LỢI XÃ HỘI Ở NHẬT BẢN

Tác giả: Nguyễn Duy Dũng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, 321 trang

Ấn Phẩm

20T042012

CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG NHẬT BẢN THỜI KỲ TĂNG TRƯỞNG CAO VÀ TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

Tác giả: Bùi Xuân Lưu, Trần Quang Minh

Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội, 2001, 253 trang

Ấn Phẩm

20T042012

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN THỜI KỲ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, 430 trang

Ấn Phẩm

20T042012

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: Phạm Quý Long chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009, 230 trang

Ấn Phẩm

06T032012

Nhật Bản– Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật 2001-2020

Tác giả: Trần Quang Minh
Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011, 351tr.

Ấn Phẩm

06T032012

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản: Nội dung và lộ trình

Tác giả: Trần Quang Minh, Phạm Quý Long chủ biên
Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011, 402tr.

Ấn Phẩm

06T032012

Đông Bắc Á – Những vấn đề kinh tế nổi bật (2011-2020)

Tác giả: Phạm Quý Long chủ biên
Nhà xuất bản: Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011, 267tr.

Ấn Phẩm

05T082011

TÔN GIÁO Ở HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM NGHIÊN CỨU SO SÁNH

Tác giả: Ngô Xuân Bình, Phạm Hồng Thái (đồng chủ biên)
NXB: NXB Khoa học công nghệ Hà Nội
Nơi xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 217

Ấn Phẩm

05T082011

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG CHÍNH SÁCH CỦA MÝ, NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC

Tác giả: Ngô Xuân Bình
NXB: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Nơi  xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2008

Số trang: 367