Trang chủ

Ấn Phẩm

24T042012

TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Tác giả: Dương Phú Hiệp chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, 284 trang

Kí hiệu: Vv566

Ấn Phẩm

24T042012

BRUNEI ĐẤT NƯỚC ĐANG VƯƠN MÌNH

Tác giả: Dương Lan Hải

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 1995, 141 trang

Kí hiệu: Vv201

Ấn Phẩm

24T042012

BÁCH KHOA THƯ NHẬT BẢN

Tác giả: Richard Bowring, Peter Kornicki

Dịch giả: Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

In tại xí nghiệp in Thủy lợi, Hà Nội, 1995, 449 trang

Kí hiệu: Vt19

Ấn Phẩm

20T042012

VĂN HÓA NHẬT NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Tác giả: Hồ Hoàng Hoa chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001, 252 trang

Ấn Phẩm

20T042012

TƯ TƯỞNG THẦN ĐẠO VÀ XÃ HỘI NHẬT BẢN CẬN - HIỆN ĐẠI

Tác giả: Phạm Hồng Thái

Nxb Khoa học xã hội, 2008, 229 trang

 

Ấn Phẩm

20T042012

TRIỂN VỌNG KINH TẾ NHẬT BẢN TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: Dương Phú Hiệp chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001, 279 trang

Ấn Phẩm

20T042012

TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Vũ Văn Hà

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001, 178 trang

Ấn Phẩm

20T042012

TÌM HIỂU NỀN HÀNH CHÍNH HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên

Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2001, 303 trang

Ấn Phẩm

20T042012

TÌM HIỂU KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHẬT BẢN

Tác giả: Dương Phú Hiệp chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, 177 trang

Ấn Phẩm

20T042012

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Ở DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NHÂN VIỆT NAM

Tác giả: T.S Phạm Quý Long

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008, 320 trang