Trang chủ

Ấn Phẩm

20T042012

LÝ THUYẾT VỀ LỢI THẾ SO SÁNH: SỰ VẬN DỤNG TRONG CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CỦA NHẬT BẢN 1955-1990

Tác giả: Trần Quang Minh

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, 328 trang

Ấn Phẩm

20T042012

LỊCH SỬ TÔN GIÁO NHẬT BẢN

Tác giả: Sueki Fumihiko

Dịch giả: TS. Phạm Thu Giang, Hiệu đính: TS. Phạm Hồng Thái

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2011, 315tr.

Ấn Phẩm

20T042012

LỄ HỘI – MỘT NÉT ĐẸP TRONG SINH HOẠT VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

Tác giả: Hồ Hoàng Hoa

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, 190 trang

Ấn Phẩm

20T042012

KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC CỦA NHẬT BẢN

Nguyễn Duy Dũng Chủ biên.

Tập thể tác giả: Nguyễn Duy Dũng, Trần Mạnh Cát, Trần Thị Nhung, Phạm Thị Xuân Mai, Phan Cao Nhật Anh, Hoàng Vọng Thanh.

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2007, 235 trang.

Ấn Phẩm

20T042012

HƯƠNG ƯỚC LÀNG XÃ BẮC BỘ VIỆT NAM VỚI LUẬT LÀNG KANTO NHẬT BẢN

Tác giả: Vũ Duy Mền, Hoàng Minh Lợi

In tại Công ty in Lao động – xã hội, Hà Nội, 2001, 488 trang

Ấn Phẩm

20T042012

HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – ĐÀI LOAN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ ĐÔNG Á

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên

Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội, 2007, 262tr.

Ấn Phẩm

20T042012

HÀN QUỐC TRƯỚC THẾ KỶ XXI

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Ngô Xuân Bình

Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 1999, 340 trang

Ấn Phẩm

20T042012

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MARKETING

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên

Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004, 406tr.

Ấn Phẩm

20T042012

ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO NHẬT BẢN HIỆN NAY

Tác giả: Phạm Hồng Thái chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, 255tr.

Ấn Phẩm

20T042012

ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU KINH TẾ NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Tác giả: Vũ Văn Hà chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003, 289 trang