Trang chủ

Ấn Phẩm

20T042012

QUAN ĐIỂM CỦA NHẬT BẢN VỀ LIÊN KẾT ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trần Quang Minh chủ biên

Tập thể tác giả: Ngô Xuân Bình, Trần Quang Minh, Dương Minh Tuấn, Phạm Quý Long, Đỗ Thị Ánh, Trần Thị Duyên.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 2007, 227 trang.

Ấn Phẩm

20T042012

PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở MỘT SỐ QUỐC GIA KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Vũ Văn Hà chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, 229 trang

Ấn Phẩm

20T042012

NHỮNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHỦ YẾU Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, 287tr.

Ấn Phẩm

20T042012

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Nguyễn Duy Dũng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, 473 trang

Ấn Phẩm

20T042012

NGƯỜI NHẬT BẢN VỚI CHÍ HƯỞNG “THU NHỎ”

Tác giả: Lee O Young

Dịch giả: Hồ Hoàng Hoa, Lê Thị Bình

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998

Ấn Phẩm

20T042012

NỀN HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NHẬT BẢN, VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Tác giả: Dương Phú Hiệp và Nguyễn Duy Dũng chủ biên

In tại xí nghiệp in Thủy Lợi, Hà Nội, 1996, 184 trang

Ấn Phẩm

20T042012

NHẬT BẢN NĂM 2002: CUỘC CẢI CÁCH VẪN CÒN TIẾP TỤC

Tác giả: Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Thanh Hiền chủ biên

Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2003, 200 trang

Ấn Phẩm

20T042012

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI CỦA NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Nguyễn Duy Dũng chủ biên

In tại Xí nghiệp in Thủy lợi, Hà Nội, 1996, 271 trang

Ấn Phẩm

20T042012

MÔNG CỔ NGÀY NAY

Tác giả: Ngô Xuân Bình

Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009, 270 trang

Ấn Phẩm

20T042012

MARKETING – LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG

Tác giả: Ngô Xuân Bình

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001, 559 trang