Trang chủ

Ấn Phẩm

03T062011

Phân hóa giàu nghèo trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản từ 1945 đến nay

Tác giả: Dương Phú Hiệp Chủ biên

Loại sách: Kinh tế

Nơi xb HN

Nxb Chính trị quốc gia

Năm xb 1999

Số trang 223 t

Ấn Phẩm

03T062011

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản: 10 năm xây dựng và phát triển

NXB: NXB Thống kê

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 200 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Quan hệ Việt nam – Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới

Tác giả: GS.TS. Dương Phú Hiệp – TS.Vũ Văn Hà (đồng chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 249 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Tìm hiểu cải cách giáo dục ở Hàn Quốc

Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 204 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong những năm 1990 và triển vọng

Tác giả: TS. Vũ Văn Hà (chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 347 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á

Tác giả: Đỗ Hoài Nam, Ngô Xuân Bình, Sung – Yeal Koo (đồng chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 559 trang

Ấn Phẩm

03T062011

25 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 1973-1998

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Ngô Xuân Bình - Trần Anh Phương (đồng chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 269 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy

Tác giả: Byung – Naksong

Người dịch: Phạm Quý Long

NXB: NXB Thống kê

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 430 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc – Trung Quốc – Việt Nam

Tác giả: Jeon hye kyung (Toàn Huệ Khanh)

Người dịch: Lý Xuân Chung

NXB: NXB Đại học quốc gia Hà Nội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 202 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Đài Loan nghiên cứu so sánh

Tác giả: Ngô Xuân Bình
Hsin – Huang Michael Hsiao đồng chủ biên

NXB: NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

Nơi xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 286