Trang chủ

Giới thiệu sách

16T102013

XÃ HỘI TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH TRỖI DẬY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

 

Tác giả: TS. Hoàng Thế Anh chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 351 trang

Kí hiệu: Vv 2510

Giới thiệu sách

16T102013

NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH TRỖI DẬY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 250 trang

Kí hiệu: Vv 2512

Giới thiệu sách

16T102013

CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH TRỖI DẬY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Tác giả: GS. TS. Đỗ Tiến Sâm chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 231 trang

Kí hiệu: Vv 2509

Giới thiệu sách

10T102013

SỰ TRỖI DẬY VỀ QUÂN SỰ CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Tác giả: Đỗ Minh Cao chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 254 trang

Kí hiệu: Vv 2507

Giới thiệu sách

10T102013

SỰ TRỖI DẬY VỀ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Kim Bảo chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 391 trang

Kí hiệu: Vv 2506

Giới thiệu sách

10T102013

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRUNG QUỐC

Tác giả: Sở Thụ Long, Kim Uy

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2013, 622 trang

Kí hiệu: Vv 2505

Giới thiệu sách

01T102013

KINH TẾ THẾ GIỚI SAU KHỦNG HOẢNG: HỆ LỤY VÀ TRIỂN VỌNG

Tác giả: Lê Kim Sa

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 227 trang

Kí hiệu: Vv 2484

Giới thiệu sách

01T102013

VẤN ĐỀ NỢ CÔNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tác giả PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 227 trang

Kí hiệu: Vv 2483

Giới thiệu sách

01T102013

TRUNG QUỐC ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG ĐIỂM NÓNG LÝ LUẬN

Tác giả tập thể: Cục Lý luận – Ban Tuyên truyền trung ương, ĐCS Trung Quốc

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2013, 435 trang

Kí hiệu: Vv 2482

Giới thiệu sách

13T062013

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2012-2013: TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHỤC HỒI ĐẦY THÁCH THỨC

Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng chủ biên

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 231 trang

Kí hiệu: Vv 2461