Trang chủ

Giới thiệu sách

18T072019

HỢP TÁC XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA VÙNG TÂY NAM BỘ

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 485 trang

Kí hiệu: Vv2904

Giới thiệu sách

18T072019

CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG

Tác giả: PGS. TS. Trần Hồng Hạnh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 415 trang

Kí hiệu: Vv2908

Giới thiệu sách

18T072019

TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tác giả: PGS. TS. Trần Đình Thiên chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 346 trang

Kí hiệu: Vv2905

Giới thiệu sách

12T062019

POLITICAL SOCIOLOGY OF JAPANESE PACIFISM

Tác giả: Yukiko Nishikawa

Nhà xuất bản: Routledge, 2019, 209 trang

Kí hiệu: Lv877

Giới thiệu sách

05T062019

ENERGY SECURITY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA

Tác giả: Bo Kong, Jae H. Ku

Nhà xuất bản: Routledge, 2017, 227 trang

Kí hiệu: Lv 876

Giới thiệu sách

22T052019

ĐIỆN ẢNH NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI: GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG

Tác giả: TS. Đào Lê Na chủ biên

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2018, 350 trang

Kí hiệu: Vt553

Giới thiệu sách

16T042019

NHẬT BẢN - NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tiến Lực

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2018, 398 trang

Kí hiệu: Vt 552

Giới thiệu sách

20T032019

CHẤN HƯNG NHẬT BẢN: LÀM CÁCH NÀO NHẬT BẢN CÓ THỂ TỰ TÁI THIẾT VÀ TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG VỚI HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI

Tác giả: Clyde Prestowitz

Dịch giả: Vũ Thanh Nhàn

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018, 334 trang

Kí hiệu: Vt 551

Giới thiệu sách

26T022019

CHÂU Á CHUYỂN MÌNH: XU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tác giả: P. Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah

Dịch giả: Vũ Anh Đức

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018, 431 trang

Kí hiệu: Vt 550

Giới thiệu sách

14T122018

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG NHẬT BẢN: PHẬT GIÁO - NHO GIÁO - THẦN ĐẠO

Tác giả: Thích Thiên Ân

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018, 350 trang

Kí hiệu: Vv2899