Trang chủ

Giới thiệu sách

20T052020

GIẢI MÃ CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI ĐÔNG BẮC Á TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: TS. Phan Thị Anh Thư

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, 260  trang

Kí hiệu: Vv2911

Giới thiệu sách

20T052020

VAI TRÒ CỦA ASEAN TRONG HỢP TÁC AN NINH – CHÍNH TRỊ ĐÔNG Á TỪ GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH MẠNG LƯỚI XÃ HỘI (1991-2015)

Tác giả: TS. Lê Lêna

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, 171 trang

Kí hiệu: Vv2914

Giới thiệu sách

20T052020

CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

Tác giả: Nguyễn Đình Đầu

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2014, 367 trang

Kí hiệu: Vt564

Giới thiệu sách

30T082019

NHẬT BẢN - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Tác giả: Eiichi Aoki

Dịch giả: TS. Nguyễn Kiên Trường

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019, 582 trang

Kí hiệu: Vt557

Giới thiệu sách

20T082019

BIỂN VIỆT NAM VÀ CÁC MỐI GIAO THƯƠNG BIỂN

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Kim

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, 555 trang

Kí hiệu: Vt560

Giới thiệu sách

20T082019

MỐI THÁCH THỨC TRUNG QUỐC

Tác giả: Thomas J. Christensen

Dịch giả: Ngụy Hải An, Vũ Tú Linh, Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Kim Phụng

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019, 496 trang

Kí hiệu: Vt558

Giới thiệu sách

20T082019

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC BIÊN GIỚI VÂN NAM (TRUNG QUỐC) - LÀO CAI (VIỆT NAM) TRONG BỐI CẢNH MỚI

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Liêm chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019, 386 trang

Kí hiệu: Vv2902

Giới thiệu sách

20T082019

SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI - CON ĐƯỜNG (BRI): LỰA CHỌN NÀO CỦA ĐÔNG NAM Á?

Tác giả: TS. Phạm Sỹ Thành

Nhà xuất bản Thế giới, 2019, 409 trang

Kí hiệu: Vt559

Giới thiệu sách

20T082019

XUẤT BẢN PHẨM TRUNG QUỐC VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐÔNG: CÁI NHÌN TỔNG QUAN

Tác giả: Hoài Sa chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019, 243 trang

Kí hiệu: Vv2901

Giới thiệu sách

18T072019

CHÍNH SÁCH BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Minh

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 1121 trang

Kí hiệu: Vv2909