Trang chủ

Giới thiệu sách

22T012018

VÒNG CUNG BẤT ỔN Á - ÂU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI AN NINH VIỆT NAM

Tác giả: V. N. Kolotov

Dịch giả: TS. Đỗ Minh Cao

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017, 183 trang

Kí hiệu: Vv 2858

Giới thiệu sách

22T012018

Giới thiệu sách

26T122017

THƯỢNG HẢI - TOKYO - HÀ NỘI - SEOUL TRONG VĂN CHƯƠNG ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XX

Tác giả:  Phan Thị Thu Hiền chủ biên

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2017, 365 trang

Kí hiệu: Vv 2807

Giới thiệu sách

21T122017

LỊCH SỬ HÀN QUỐC TRÊN BÀN ĂN: LỊCH SỬ VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC THẾ KỶ XX QUA CÁC MÓN ĂN

Tác giả: Youngha Joo

Dịch giả: Phạm Gia Tường

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2016, 533 trang

Kí hiệu: Vv2815

Giới thiệu sách

21T122017

LÝ THUYẾT QUÂN SỰ TRUNG HOA XƯA VÀ NAY

Tác giả: Chen-Ya Tien

Dịch giả: Nguyễn Duy Chính

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn Nghệ, 2017, 426 trang

Kí hiệu: Vv 2847

Giới thiệu sách

13T122017

ĐỐI THOẠI VỚI BAN KI - MOON

Tác giả: Tom Plate

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ, 2016, 296 trang

Ký hiệu: Vv 2785

Giới thiệu sách

13T122017

HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI VỚI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Tác giả: Đặng Thị Hoa

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 456 trang

Ký hiệu: Vt 524

Giới thiệu sách

13T122017

CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM

Tác giả: Đỗ Hoài Nam

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 288tr

Ký hiệu: Vt 526

Giới thiệu sách

13T122017

HIỆN ĐẠI HÓA LÀNG NGHỀ THEO CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH - TRƯỜNG HỢP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 331 trang

Ký hiệu: Vt530

Giới thiệu sách

13T122017

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

Tác giả: Đào Thị Minh Hương (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 331 trang

Ký hiệu: Vt528