Trang chủ

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới

Đăng ngày: 10-07-2022, 19:12 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Mở đầu

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Trải qua chặng đường 92 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; coi đây là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cũng như thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết đã khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[1]. Đặc biệt là từ khi công bố bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí (ngày 16/5/2021) đã nhận được sự đánh giá cao, hưởng ứng tích cực của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như bạn bè, các chính đảng, chính khách và dư luận quốc tế. Bài viết của Tổng Bí thư đã trở thành tài liệu hết sức giá trị, phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hiện nay, đất nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, song cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội vẫn ráo riết không từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; lợi dụng sự phát triển của internet và các trang mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm xóa bỏ con đường đi lên CNXH ở nước ta. Vì vậy, để tăng cường, nâng cao hiệu quả của công tác này, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị cần nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xác định đâu sẽ là vấn đề cơ bản và cấp bách cần giải quyết hiện nay.

1. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

Một là, các thế lực thù địch, phản động tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ rêu rao, Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường XHCN. Trong tư duy, nhận thức của các thế lực thù địch, phản động thì CNXH là nghèo nàn, lạc hậu; còn tư bản là văn minh, giàu có. Thực tiễn đã chứng minh rằng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện Việt Nam chính là thực hiện chủ trương xóa áp bức, bóc lột, lạc hậu, bất công, nghèo khổ để đưa đất nước trở nên giàu có, thịnh vượng.

Sau hơn 35 năm đổi mới, với sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Công tác xoá đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”[2].

Hai là, các thế lực thù địch, phản động tập trung phê phán, đả kích, chống phá các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; mưu toan đầu độc tinh thần của các thế hệ trẻ để cuối cùng lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Nhà nước ta, trước thềm Đại hội XIII của Đảng tấn công, đưa ra các luận điệu xuyên tạc như: Đảng tự cho mình đứng trên tất cả; Đảng cầm quyền không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội đăng tin, bài, video ở nước ngoài để tuyên truyền, bôi nhọ, thổi phồng những biểu hiện cá biệt, những khuyết điểm của một số tổ chức đảng và cá nhân cán bộ đảng viên thành bản chất của Đảng cầm quyền. Chúng gieo rắc ngờ vực, nghi kỵ, gây chia rẽ, lục đục nội bộ, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội, làm mất lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ.

Ba là, các thế lực thù địch, phản động rêu rao quan điểm kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là đường đi không có đích đến. Kinh tế thị trường là thực hiện cơ chế tự điều tiết, mà không cần ai chủ đạo. Đây là những quan điểm hoặc là phủ nhận sạch trơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoặc thừa nhận đúng một phần, đúng trong quá khứ, không đúng trong hiện tại. Họ phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN, đòi tách biệt, đối lập “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ở Việt Nam, mục tiêu hàng đầu trong hệ thống mục tiêu xây dựng xã hội XHCN được xác định là “dân giàu”, “nước mạnh”. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới (1986), Đảng, Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn và hệ thống pháp luật phù hợp để từng bước thực hiện “dân giàu”, “nước mạnh”. Đó chính là phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, khuyến khích người dân làm giàu hợp pháp, quan tâm bảo vệ lợi ích của người lao động, coi trọng xói đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển kinh tế của đất nước.

Bốn là, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước rêu rao quan điểm phê phán chế độ sở hữu đất đai toàn dân ở Việt Nam hiện nay, nhằm mục đích thu hẹp dần và tiến tới loại bỏ vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quản lý đất đai. Họ xuyên tạc cho rằng, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai thì đó là “mù mờ về pháp lý”, không tìm thấy các chủ thể trong các quan hệ pháp lý về đất đai. Khi có những tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn về đất đai xảy ra thì nhà nước thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết đúng đắn, công bằng. Điều đó có nghĩa là phải chuyển từ sở hữu toàn dân sang đa sở hữu về đất đai, thừa nhận sở hữu tư nhân thì mới giải quyết được tình trạng này. Trên thực tế ở các nước trên thế giới, khi thực hiện chế độ đa sở hữu về đất đai, thừa nhận sở hữu tư nhân thì những tiêu cực, mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột vẫn xảy ra khá phổ biến vì nhiều lý do mà một trong số đó là bởi nhà nước vẫn có quyền thu hồi, trưng dụng đất tư trong những trường hợp cần thiết. Như vậy, với việc sở hữu toàn dân không phải là căn nguyên của tình trạng tiêu cực, mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột hay những điểm nóng về đất đai ở nước ta hiện nay.

Năm là, các thế lực thù địch, phản động phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Họ lập luận rằng, thời đại ngày nay là toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các quốc gia, dân tộc có mối quan hệ đan xen, phụ thuộc lẫn nhau, nên Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ là “bảo thủ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy của thế giới bên ngoài”. Chính sách đối ngoại đó đã thực sự “lỗi thời, lạc hậu” đang trở thành lực cản đối với sự phát triển đất nước. Hơn nữa, thể chế chính trị của Việt Nam là khác biệt, không phù hợp với chuẩn mực chung của quốc tế; với một Đảng duy nhất cầm quyền càng không thể hội nhập quốc tế. Từ đó, họ kêu gọi Việt Nam cần phải thực hiện đa đảng cho phù hợp với xu thế hội nhập.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề chủ quyền, biển đảo để thông tin thất thiệt, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam với các đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Chúng đưa ra một số luận điệu vu cáo lãnh đạo Việt Nam thỏa hiệp nhượng bộ vô nguyên tắc, bán đất, bán biển cho nước ngoài; kích động, lôi kéo đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài; kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép đối với Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt, cổ súy lôi kéo Việt Nam liên minh với nước lớn này để chống nước lớn kia.

Từ rất sớm, tư tưởng độc lập, tự chủ đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, là nguyên tắc cốt lõi của đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam cho đến hiện nay. Độc lập có nghĩa là chúng ta tự “giải quyết mọi công việc” của mình, “không để bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ” của đất nước ta. Độc lập, tự chủ phải dựa trên cơ sở nội lực, thực lực của đất nước, đồng thời cũng dựa vào hợp tác và hội nhập quốc tế.

2. Một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới

Một là, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu để xây dựng hệ thống luận cứ khoa học, làm sáng tỏ lý luận CNXH ở Việt Nam, lý luận đổi mới, kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền XHCN trong tình hình mới... Đặc biệt, các tác phẩm lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố gần đây cung cấp cho chúng ta những luận cứ hết sức quan trọng về vấn đề này cần chú trọng nhận thức và truyền bá sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Quán triệt, triển khai những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hai là, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan chức năng các cấp. Mỗi cơ quan, đơn vị cần duy trì tốt chuyên trang “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Ba là, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là quản lý thông tin trên internet và mạng xã hội. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý các hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, xây dựng mới các trang mạng, báo chí cách mạng có nội dung đấu tranh của ta bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế  - xã hội của đất nước, của địa phương trong những năm qua để giành thế chủ động đấu tranh phản bác các thế lực thù địch về tư tưởng, lý luận trên internet và mạng xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện rất tốt công tác này. Điển hình là các chương trình, chuyên mục nổi bật, như: Đối diện (Đài Truyền hình Việt Nam), Việc cần làm ngay, Bình luận phê phán (Báo Nhân Dân), Nhìn thẳng nói đúng (Đài Tiếng nói Việt Nam), Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Báo Quân đội nhân dân); nhiều tuyến tin bài của Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng,… được quan tâm đầu tư với nhiều đổi mới, nội dung thuyết phục, hấp dẫn, sinh động, được dư luận đánh giá cao, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội. Cùng với đó, ở một số tạp chí, cơ quan báo chí chính trị chủ lực thuộc bộ, ngành, tổ chức xã hội đã tập trung luận giải và làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; vạch rõ chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội, báo chí nước ngoài để gây nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam có sức đề kháng, miễn nhiễm khi đọc các thông tin xấu độc. Công tác này cần được tổ chức thực hiện bài bản, kiên trì làm từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xử lý nghiêm những người suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo phương châm “xử lý một người để làm gương cho muôn người”, “Cắt một cành sâu để cứu cả cây”. Đồng thời, cổ vũ, biểu dương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục, tạo hiệu ứng tích cực, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo ảnh hưởng lan tỏa trong Đảng và xã hội.

Năm là, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” và Quy định 69-QĐ/TƯ ngày 6/7/2022 “Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Kết luận

Trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới đất nước là minh chứng sống động khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng; khẳng định vai trò của việc kiên định, nắm vững và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu quan trọng này là điều kiện, tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xác định rõ những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, với ý chí, khát vọng quyết tâm mạnh mẽ hơn để phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên theo định hướng XHCN.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Hoàng Chí Bảo, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, http://hvctcand.edu.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi-3959.

4. Nguyễn Xuân Thắng, “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202104/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi-309441/.

5. Nguyễn Trọng Nghĩa, “Phát huy vai trò báo chí cách mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, http://tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/phat-huy-vai-tro-bao-chi-cach-mang-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-ca/18846.html.

 

TS. Ngô Văn Vũ

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

 


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 183.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 104.

0thảo luận