Trang chủ

Một số kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) – Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Đăng ngày: 27-03-2020, 06:25 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể

1. Sau quá trình nghiên cứu, học tập và vận dụng trong thực tiễn tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã có được nhận thức sâu sắc như sau:

- Trước hết, toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ Viện đã quán triệt và hoàn toàn nhất trí với những nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những nội dung này rất cụ thể, chi tiết và dễ hiểu để mọi người có thể thực hiện, vận dụng trong thực tế công tác tại đơn vị.

- Thứ hai, các cán bộ, đảng viên chi bộ Viện nhận thức rằng Nghị quyết này ra đời rất có ý nghĩa và tác dụng thực tiễn, đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cấp bách về việc nâng cao hiệu quả công tác của bộ máy, hệ thống tổ chức chính trị, tổ chức hành chính công. Nghị quyết ra đời trong bối cảnh Đảng cần phải chứng tỏ sự bản lĩnh, trong sạch, kiên quyết và khoa học trong chỉ đạo điều hành toàn bộ sự đổi mới hệ thống chính trị của mình theo hướng phục vụ nhân dân, xã hội một cách có hiệu quả nhất.

- Thứ ba, toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ Viện nhận thức rằng Nghị quyết này đã đáp ứng được sự mong chờ của người dân và toàn xã hội. Nghị quyết như một công cụ cụ thể hóa quan điểm lãnh đạo xây dựng Nhà nước kiến tạo của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Bộ máy chính phủ phải tinh gọn, có trách nhiệm và hiệu quả.

2.  Liên hệ thực tiễn với bản thân và của cơ quan, đơn vị nơi công tác để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

- Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí và tán thành những nội dung của Nghị số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.  Những nội dung trong các nghị quyết này rất cụ thể, chi tiết và dễ hiểu để mọi người có thể thực hiện, vận dụng trong thực tế đơn vị công tác.

- Thứ đến, tôi cho rằng các Nghị quyết này ra đời rất có ý nghĩa và tác dụng thực tiễn tại đơn vị công tác. Từ đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đ/c Đảng viên trong chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị hưởng ứng và nâng cao nhận thức về chủ trương trên.

Đối với một tổ chức nghiên cứu như Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, một cơ quan nghiên cứu khoa học ngành xã hội và nhân văn, nghiên cứu quốc tế và tư vấn chính sách cho chính phủ về lĩnh vực chuyên môn được giao thì việc nhận thức về những đổi mới này như một sự chỉ dẫn trong xây dựng bối cảnh nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là nhận thức rõ ràng hơn về việc xây dựng các kế hoạch và nhiệm vụ nghiên cứu, đúc kết các kinh nghiệm quốc tế trong các lĩnh vực cải cách hành chính, hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn và hiệu quả từ một số bài học thành công của một số mô hình ở Đông Á. Từ đó, xây dựng gợi ý chính sách, mang tính phản biện cho các nội dung cải cách đang thực hiện ở Việt Nam. Điều này mang tính khoa học và đang được cho là đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cấp bách về việc nâng cao hiệu quả công tác của bộ máy, hệ thống tổ chức chính trị, tổ chức hành chính công.

Các nghị quyết nêu trên ra đời trong một bối cảnh Đảng cần phải chứng tỏ sự bản lĩnh, trong sạch, kiên quyết và khoa học trong chỉ đạo điều hành toàn bộ sự đổi mới hệ thống chính trị của mình theo hướng phục vụ nhân dân, xã hội một cách có hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cấp bách về việc về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, việc đẩy mạnh nhận thức và có các chỉ dẫn cụ thể về vấn đề này thể hiện rõ một tầm nhìn chiến lược trong mối quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác tạo nguồn nhân lực có chất lượng của xã hội ta trong hiện tại và tương lai.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cũng là một cơ quan tham gia đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội. Với ý nghĩa thực tiễn và góp phần hiện thực hóa tốt hơn các mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội như Nghị quyết Trung ương đã nêu, cá nhân tôi cũng sẽ quán triệt tư tưởng chỉ đạo đó để tham gia tốt nhiệm vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn được giao.

3. Tóm lại, để thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, mỗi chi bộ cơ sở cần tổ chức và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đồng chí đảng viên trong chi bộ, cán bộ công chức, viên chức trong toàn đơn vị hưởng ứng và nâng cao nhận thức về chủ trương trên.

 

Phạm Quý Long

Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng phụ trách

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận