Trang chủ

Hướng tới Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á nhiệm kỳ 2020-2025: Nhìn lại chặng đường 5 năm của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Đăng ngày: 10-05-2020, 14:22 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Trong không khí cả nước đang khẩn trương tiến hành đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cũng tích cực các công việc chuẩn bị cho việc tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại chặng đường công tác 5 qua của Chi bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc đề ra đường lối và thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhiệm kỳ 2015 -2020 của Chi  bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã diễn ra trong bối cảnh mới với những thuận lợi và khó khăn đặc thù.

Việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết trung ương 8, 9 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á nhiệm kỳ 2015-2020…, đòi hỏi các đảng viên trong Chi bộ và toàn thể cán bộ trong cơ quan  nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Triển khai phương châm hành động  “Sáng tạo - Hành động - Kỷ cương - Phát triển”, “Kỷ cương, Đoàn kết, Chất lượng và Hiệu quả”, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã biến tinh thần các nghị quyết thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn đơn vị.

Trong 5 năm qua, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã có nhiều thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Viện và Chi bộ; một số cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Viện và Chi bộ đến tuổi nghỉ quản lý, hoặc được điều động nhận nhiệm vụ mới. Điều này cũng tạo cho Chi ủy, Lãnh đạo Viện và tập thể Chi bộ những thách thức mới bên cạnh những cơ hội để vươn lên.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là quãng thời gian khu vực Đông Bắc Á với tư cách là đối tượng nghiên cứu chuyên môn  của Viện có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt trước các nhà nghiên cứu của Viện những thách thức mới.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy và Lãnh đạo Viện, tập thể đảng viên Chi bộ và cán bộ Viện đã phấn đấu nỗ lực, phát huy những thế mạnh và những điều kiện thuận lợi, vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ với tư cách là một cơ quan nghiên cứu quốc tế.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước, nhất là Nghị quyết đại hội đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã được Chi ủy Viện nghiên cứu Đông Bắc Á triển khai kịp thời.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức của Viện, Chi ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trong suốt 5 năm qua là xây dựng và duy trì kỷ cương, nề nếp làm việc, đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nhất là công tác nghiên cứu khoa học bên cạnh các nhiệm vụ khác.

Về xây dựng và tăng cường kỷ cương làm việc và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Chi bộ Viện nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục quán triệt chủ trương “Kỷ cương, Đoàn kết, Chất lượng và hiệu quả”, theo chủ trương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; tiếp tục thực hiện  kỷ cương, kỷ luật lao động trong đơn vị trên cơ sở tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ quy chế quản lí mọi mặt công tác của Viện.

Về tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn: Chi ủy đặc biệt coi trọng việc tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện để kiện toàn Hội đồng khoa học, tổ chức xây dựng, xét duyệt các đề tài, đề án nghiên cứu, tổ chức đôn đốc thực hiện và nghiệm thu được thực hiện tốt. Trong những năm gần đây, các đề tài cấp bộ, các dự án đều được thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các đề tài cấp cơ sở cũng được đặc biệt chú trọng nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu và tạo điều kiện cho các cán bộ nghiên cứu trẻ trưởng thành hơn vè chuyên môn, việc xuất bản các kết quả nghiên cứu cũng góp phần vào việc xã hội hóa kịp thời, góp phần cung cấp những tài liệu tham khảo quý giá về tình hình mọi mặt của khu vực Đông Bắc Á. Chất lượng các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và website – với tư cách là cơ quan ngôn luận của Viện, ngày càng được tăng cường rõ rệt. Các bài viết, nhất là bài viết về chủ đề chính trị - an ninh, kinh tế đã phản ánh kịp thời những vấn đề nổi cộm của khu vực gắn với đòi hỏi của thực tiễn Việt Nam.

Với chức năng là cơ quan nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực trình độ cao, trong những năm qua, nhiều cán bộ của Viện đã tích cực tham gia đào tạo, hướng dẫn luận văn, luận án tại Học viện Khoa học xã hội và các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học khác trên khắp cả nước; tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu các vấn đề chính trị, an ninh và kinh tế khu vực. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cũng đã có những đóng góp rất có ý nghĩa tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Mông Cổ… thông qua các các hội thảo, diễn đàn hội nghị khoa học quốc tế, các công trình nghiên cứu chuyên sâu, các sách chuyên khảo, và các đặc san của Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Đồng thời với việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tích cực thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với những nội dung thiết thực của đơn vị; coi việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động hàng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng.

Cùng với việc tích cực tham gia các hoạt động chung do Đảng Ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng ủy cấp trên tổ chức, Chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nghe báo cáo, thảo luận về chủ đề đạo đức Hồ Chí Minh với các báo cáo viên là những chuyên gia đến từ các cơ quan trung ương với sự tham gia của đông đảo cán bộ trong viện; gắn các nội dung của cuộc vận động với việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Nhìn chung, cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi bộ đã góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đa số đảng viên, tăng cường tinh thần chủ động, tích cực và nêu gương.

Chi ủy cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị đến toàn thể cán bộ, đảng viên để cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện có hiệu quả.

Về công tác lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ là một nhiệm vụ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tốt, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua đã có những thay đổi lớn về nhân sự. Chi ủy đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Lãnh đạo viện: (i) Kiện toàn tổ chức và cán bộ lãnh đạo, nhất là việc chuyển giao các thể hệ lãnh đạo là người đứng đầu cơ quan (tháng 11/2017 và (tháng 9/2019); Bí thư chi bộ (tháng 10/2019); Phó Viện trưởng (9/2019); Phó bí thư Chi bộ (tháng 11/2019). (ii) Kiện toàn tổ chức và nhân sự các phòng chuyên môn và các trung tâm nghiên cứu theo “Đề án bố trí sắp xếp việc làm 2020” theo phương châm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh cho các cán bộ quản lý cấp phòng được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.

Chi ủy cũng đã kết hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Chi ủy, Viện trưởng, và Tổng biên tập Tạp chí vào giữa nhiệm kỳ. Kết quả tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đều ở mức cao; Chi ủy và Lãnh đạo Viện cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho các đồng chí cán bộ quản lý cấp phòng, trung tâm và đều thu được kết quả tốt.

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng: Trong công tác củng cố tổ chức bộ máy cấp ủy và cán bộ, xây dựng Chi bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là tập thể những đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn tương trợ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự cấp ủy cuối nhiệm kỳ, song việc bổ sung cấp ủy (bí thư và phó bí thư) diễn ra kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy viện Hàn lâm, đảm bảo ổn định nội bộ và tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của Chi bộ.

Công tác cán bộ được Chi ủy đặc biệt chú trọng, bàn bạc dân chủ, phân công phối hợp thường xuyên với lãnh đạo Viện. Chi ủy Chi bộ Viện cũng thường xuyên công tác phát triển đảng viên, việc kết nạp đảng viên mới được Chi bộ duy trì thường xuyên, thực hiện có kế hoạch, có phân công cụ thể, tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới và đang bồi dưỡng nhiều quần chúng tích cực chuẩn bị cho việc tiếp tục kết nạp đảng viên trong thời gian tới. Trong công tác phát triển đảng, Chi ủy luôn đề cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bàn bạc dân chủ, phân công đảng viên hướng dẫn rõ ràng. Các cán bộ được kết nạp đảng đều là những người có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và được quần chúng tín nhiệm trong cuộc sống.

Trong 5 năm qua, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á vẫn duy trì tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ, mỗi lần sinh hoạt đều có chủ đề gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan. Mọi hoạt động của Chi ủy và Chi bộ đều được công khai, minh bạch, có biên bản ghi chép rõ ràng, có phân công, phân nhiệm thực hiện, có kiểm tra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc, không qua loa, hình thức, chiếu lệ.

Công tác đảng vụ về quản lý hồ sơ, công văn, tài chính của Chi bộ trong cả nhiệm kỳ được nâng cao một bước, thể hiện trong việc tiêu chuẩn hóa theo quy định mới của Trung ương và được tổ chức đảng cấp trên đánh giá tốt.

Chức năng chính của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là cơ quan nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về những vấn đề quốc tế, vì vậy, Chi ủy luôn quán triệt các đảng viên giữ nghiêm việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức đảng, giữ gìn kỷ luật nội bộ và kỷ luật phát ngôn tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát: Chi ủy chỉ đạo tiến hành nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2017, 2018, Chi bộ phối hợp Lãnh đạo Viện đã triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp cho Viện nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2013, triển khai công tác kiểm tra và giám sát trong đảng.

Thường kỳ hàng năm, Chi ủy triển khai công tác kiểm tra và giám sát trong đảng. Đợt kiểm điểm Lãnh đạo và Chi ủy theo tinh thần Nghị quyết TW4 của chi bộ (2017) được Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá là nghiêm túc và chất lượng cao.

Chi ủy đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về sinh hoạt tại địa phương của các đảng viên. Kết quả cho thấy, các đảng viên đều chấp hành tốt quy định về sinh hoạt 2 chiều trên cơ sở xác nhận của địa phương. Chi bộ đã chấp hành tốt chủ trương của cấp trên về công tác kiểm tra giám sát trong công tác đảng.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng : Chi ủy đã có sự phân công theo dõi, lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Các đ/c cấp ủy được phân công trực tiếp phụ trách công đoàn và thanh niên luôn bám sát tình hình cơ quan, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện vấn đề, vướng mắc nảy sinh để thảo luận tìm biện pháp giải quyết sớm.

Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đảm bảo sinh hoạt định kỳ và có nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo, gắn kết anh chị em trong cơ quan; có nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức (nhiều năm đạt giải về cờ tướng). Hoạt động phụ nữ được tổ chức tốt, có nhiều sáng kiến, tạo tâm lý đoàn kết, thoải mái trong chị em.

Trong công tác thanh niên: Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi đoàn thực hiện tốt việc gắn kết hoạc động thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi đoàn viên và của Viện. Chi đoàn của Viện tiếp tục là một đơn vị tích cực, đi đầu trong mọi công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia của các đoàn viên trong chi đoàn và các chi đoàn bạn.

Có thể đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ và Chi ủy Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Có được những thành tích như đã nêu trên trước hết là do các đảng viên trong Chi bộ đều là những cán bộ cốt cán, có tinh thần gương mẫu trong mọi công việc; Chi ủy là một tập thể đoàn kết và có tinh thần tương trợ lẫn nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất vì lợi ích chung của tập thể.

Từ thực tiễn của Viện thời gian qua, có thể rút ra một số bài học quan trọng đối với sự phát triển của Chi bộ và của Viện như sau:

Thứ nhất, Chi bộ phải là tập thể của những đảng viên tiêu biểu về lối sống và năng lực công tác chuyên môn, có tinh thần gương mẫu trong mọi nhiệm vụ được giao để có khả năng lôi cuốn và lãnh đạo quần chúng.

Thứ hai, Chi ủy phải là tập thể đoàn kết, thống nhất trong hành động và dân chủ trong bàn bạc. Các thành viên chi ủy phải là những đảng viên thực sự vì lợi ích chung; không thiên tư, phe nhóm và gương mẫu chấp hành các nguyên tắc hoat động của Chi bộ, phải sâu sát quần chúng, kịp thời phát hiện, phản ánh với Chi bộ để cùng thảo luận, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cơ quan.

Thứ ba, Chi bộ phải làm việc trên tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, coi đó yếu tố then chốt đảm bảo sự ổn định và phát triển của chi bộ và Viện.

Thứ tư, Chi  ủy và Lãnh đạo Viện phải có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc có nguyên tắc và đảm bảo đoàn kết, nhất trí, dân chủ, kỷ luật trong hoạt động.

Thứ năm, kịp thời phát hiện và tăng cường kết nạp các đảng viên trong chi đoàn thanh niên là rất quan trọng đối với việc tăng cường sức sống của Đảng và sức mạnh của cơ quan nghiên cứu.

*

*      *

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đang đứng trước cơ hội phát triển mới trong chặng đường trước mắt. Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Băc Á nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bầu ra Chi ủy mới, những đảng viên đại diện cho ý chí và sức mạnh của Chi bộ để thực hiện Nghị quyết của đại hội đề ra. Với sự nỗ lực của toàn thể các đảng viên và cán bộ trong cơ quan, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á sẽ tiếp tục ổn định và ngày một phát triển trên những tầm cao mới, xứng đáng với vị trí, vai trò mà đất nước giao cho.

Hồng Dương

0thảo luận