Trang chủ

Thông báo Quyết định giao Quyền Viện trưởng và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Đăng ngày: 5-10-2021, 09:20 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện

 

Căn cứ Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-KHXH ngày 17/02/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm;

Căn cứ Kết luận số 289 – KL/ĐU ngày 02/8/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tổ chức, cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ,

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành 02 Quyết định số 1084/QĐ-KHXH và số 1081 QĐ-KHXH về việc giao Quyền Viện trưởng và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1084/QĐ-KHXH về việc giao Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đối với ông Phạm Quý Long, PGS,TS, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Thông báo Quyết định giao Quyền Viện trưởng và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

 

 

2. Quyết định số 1081/QĐ-KHXH về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hoàng Long, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

 

Thông báo Quyết định giao Quyền Viện trưởng và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

 

 

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, nên Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã không tổ chức được buổi Lễ công bố và trao quyết định cho Quyền Viện trưởng Phạm Quý Long và Phó Viện trưởng Trần Hoàng Long. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á xin trân trọng thông báo về 02 Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới cho Ban Lãnh đạo Viện. Sau khi nhận Quyết định, Ban Lãnh đạo Viện đã kịp thời họp và phân công công việc cụ thể, nhanh chóng triển khai các công việc sắp tới của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, hy vọng cùng với các cán bộ trong cơ quan đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục đi vào ổn định và ngày càng phát triển hơn nữa.

 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận