Trang chủ

Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đăng ngày: 26-03-2020, 10:14 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Thực hiện tinh thần công văn số 1330-CV/ĐU ngày 23 tháng 03 năm 2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, ngày 25/03/2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã khẩn trương họp bàn kế hoạch thực hiện. Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trong thành phố, các đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ và đúng giờ. Đồng chí Phạm Quý Long, Bí thư Chi bộ đã thông báo toàn văn tinh thần Công văn chỉ đạo và Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

Mục đích của công tác tuyên truyền lần này là nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và tư tưởng chính trị, hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống.

Nội dung tuyên truyền bao gồm những thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng XII nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị của đất nước; tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cùng với việc triển khai thực hiện mục tiêu và nội dung tuyên truyền nêu trên, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục tăng cường giữ vững kỉ cương trong công việc, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là việc đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các đề tài nghiên cứu trong năm với chất lượng tốt.

Về hình thức tuyên truyền, cùng với việc lồng ghép nội dung tuyên truyền về đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng, Chi ủy sẽ chỉ đạo và kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong Viện để treo khẩu hiệu, băng rôn trong cơ quan vào những thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, công tác thi đua – khen thưởng của Viện cũng được tăng cường triển khai nhằm đăng ký và thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua trong từng quý của năm.

Để thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả, cuộc họp đã thống nhất kế hoạch hành động và phân công cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai các công việc cụ thể nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần XIII của Đảng.

P.V

0thảo luận