Trang chủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

Đăng ngày: 2-11-2023, 14:38 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, Vì vậy, để nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, cần nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á hoạt động dưới sự quản lý của Viện Hàn lâm, sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Viện Hàn lâm. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á hợp tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Trong Viện, đội ngũ viên chức nghiên cứu khoa học là chủ thể của quá trình nghiên cứu, là nhân tố quan trọng quyết định đến việc đảm bảo chất lượng của các công trình, đề tài nghiên cứu. Chất lượng của các công trình, đề tài nghiên cứu có khả thi hay không, có đạt được mục tiêu nghiên cứu hay không đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhiều vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là yếu tố chất lượng của đội ngũ viên chức khoa học là một trong những yếu tố có vai trò quyết định.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần gắn kết chặt chẽ đào tạo với sử dụng, sử dụng đúng chuyên môn được đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo động lực để đội ngũ CB, CC, VC yên tâm gắn bó với công việc, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.  Người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp; được tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó. cần hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng CB, CC, VC; gắn trách nhiệm với quyền hạn, quyền lợi với nghĩa vụ.. Được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, công tác của Viện; việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động. Được thông báo công khai, đầy đủ về chế độ, chính sách, nội quy, quy chế, quy định Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các quyền và lợi ích chính đáng của CB, CC, VC, các cấp ủy, người đứng đầu vừa động viên, khuyến khích, vừa yêu cầu từng CB, CC, VC phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Được tham gia hoạt động kinh tế - xã hội; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của Viện Hàn lâm. Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác do pháp luật, do Viện Hàn lâm và do Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích  để viên chức hiểu đầy đủ nội dung của các văn bản được ban hành trong từng giai đoạn. Các hình thức thông tin cần được cải tiến cho phù hợp. Để thực hiện tốt công tác này, cần có sự phối hợp giữa lãnh đạo Viện, các tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng để có những hình thức và phương pháp thích hợp, mở rộng tính dân chủ công khai bảo đảm quyền được thông tin của viên chức.

Lãnh đạo Viện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị- xã hội của Viện hoạt động. Phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quy chế dân chủ, tham khảo ý kiến của các tổ chức trước khi ra quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Người viên chức, người lao động luôn được bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp, được tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, theo quy định của pháp luật.  Để đảm bảo sự ổn định và phát triển của cơ quan, Chi ủy và Lãnh đạo Viện tiếp tục coi trọng việc kịp thời triển khai các văn bản, nghị quyết và chủ trương của cấp trên thông suốt đến từng cán bộ đảng viên. Kết nối là điều kiện quan trọng bảo đảm cho toàn Viện luôn thống nhất về tổ chức, tư tưởng, hành động. Thực tiễn cho thấy ở cơ sở nào, có sự  kết nối sức mạnh tập thể thì ở đó nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền không ngừng được giữ vững và nâng lên.

 

 

Dương Hồng Nhung

 

 

 

0thảo luận