Trang chủ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trách nhiệm của cán bộ nghiên cứu khoa học

Đăng ngày: 13-04-2023, 12:51 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh: “ Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.”

Nghị quyết nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay đồng thời đưa ra các phương thức lãnh đạo, đấu tranh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Thứ nhất, cấp ủy các cấp xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị về lãnh đạo đấu tranh tư tưởng; Thứ hai, cấp ủy lãnh đạo đấu tranh tư tưởng thông qua tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức đảng và đảng viên là những người tiên phong đưa Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, vào thực tiễn đấu tranh tư tưởng; Thứ ba, cấp ủy lãnh đạo đấu tranh tư tưởng thông qua phát huy vai trò chính quyền nhân dân. Cấp ủy lãnh đạo chính quyền cùng cấp cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về đấu tranh tư tưởng, đặc biệt là mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết 35 vào hoạt động quản lý Nhà nước, vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, Thứ tư, cấp ủy lãnh đạo đấu tranh tư tưởng thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy đảng trong các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn… đều có lực lượng tuyên giáo làm nòng cốt, cần xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh tư tưởng trong tổ chức mình, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính trị của đoàn viên, hội viên. Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh tư tưởng. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết là một khâu rất quan trọng trong quy trình lãnh đạo của tổ chức đảng. Chỉ đạo công tác đấu tranh tư tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Nếu cấp ủy các cấp không coi trọng lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ra sức góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thì không thể đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nghị quyết số 35 của Đảng cơ bản đề ra nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về vai trò của việc bảo vệ tư tưởng trong sự phát triển của đất nước. Công tác nghiên cứu khoa học xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết này. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, đảm bảo cho Đảng, cho nhân dân và cho quốc gia tồn tại và phát triển theo hướng đúng đắn, mang tính bền vững. Các nhà khoa học xã hội có trách nhiệm đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, độc lập và trung thực của các nghiên cứu. Các nghiên cứu khoa học xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tư tưởng của Đảng và được thực hiện theo các nguyên tắc của khoa học, tránh được các yếu tố ảnh hưởng đến độc lập và tính khoa học của nghiên cứu, như sự chi phối của các chính trị gia, nhà lãnh đạo, hoặc các lợi ích cá nhân. Các nghiên cứu khoa học xã hội phải đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và đưa ra các chính sách và giải pháp phù hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia và đóng góp ý kiến vào các hoạt động của Đảng để đưa ra các giải pháp phù hợp cho việc bảo vệ tư tưởng; giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về vai trò của việc bảo vệ tư tưởng trong sự phát triển của đất nước; cung cấp những kiến thức, thông tin và hiểu biết sâu sắc về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của đất nước, từ đó giúp cho các cán bộ, đảng viên có thể đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Nghiên cứu khoa học xã hội còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các giá trị văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, đồng thời giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về những giá trị cốt lõi của Đảng và xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng đòi hỏi các nhà nghiên cứu khoa học xã hội phải luôn cập nhật, nghiên cứu và đưa ra những kết luận mới nhất, phù hợp với tình hình mới của đất nước và thế giới. Các nghiên cứu mới nhất về tình hình xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ đều cần phải được ứng dụng và áp dụng vào thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học xã hội không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học mà còn là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi người đều cần tham gia tích cực vào việc tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp cho đất nước ngày càng phát triển vững mạnh./.

 

Kiều Dung

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận