Trang chủ

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày: 29-08-2022, 07:55 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Ngày 25/8/2022, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Viện.

Đ/c Ngô Hương Lan, Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Hoàng Minh Hằng, Chi ủy viên đại diện Chi ủy phổ biến lại nội dung của 4 Nghị quyết cho các cán bộ công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Cụ thể như sau:

Đ/c Ngô Hương Lan trình bày Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết nhấn mạnh muốn quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai phải thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đ/c Ngô Hương Lan trình bày Nghị quyết số 18-NQ/TW, 21-NQ/TW

Đồng chí Hoàng Minh Hằng trình bày Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, Nghị quyết đưa ra các giải pháp: Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả bền vững; Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông thôn; Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại hóa gắn với đô thị hóa; Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tạo đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; Quản lý tải nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đ/c Hoàng Minh Hằng trình bày Nghị quyết số 19-NQ/TW, 20-NQ/TW

Đồng chí Hoàng Minh Hằng trình bày Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, cần phải được củng cố và phát triển cùng cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện được điều đó, cần nhận thức đúng và đẩy đủ về tầm quan trọng của kinh tế tập thể; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh hợp tác xã….đối với phát triển kinh tế tập thể.

Đồng chí Ngô Hương Lan trình bày Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau khi nghe đại diện Chi ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cán bộ công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu Nghị quyết tại các phòng, trung tâm.

 

Kiều Dung

0thảo luận