Trang chủ

Giới thiệu Thư viện

Email: vass_vinas@viettel.vn

1. Chức năng

Thư viện Viện nghiên cứu Đông Bắc Á có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Viện thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (sách, báo, tạp chí (tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Việt...), tài liệu in, sao chụp, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

2. Nhiệm vụ

Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á có những nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện theo hướng hiện đại;

2. Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Viện;

3. Bổ sung và phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Viện;

4. Thu nhận các tài liệu do Viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu...;

5. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp;

6. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện;

7. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin.

8. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

9. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... cho cán bộ thư viện;

10. Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản và bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và các tài sản khác của thư viện...