Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 3 (229)
Tháng: 3-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc từ góc nhìn hợp tác quốc phòng

Phạm Thị Yên

Hợp tác Mê Công – Hàn Quốc: Tình hình, triển vọng và vai trò của Việt Nam

Trần Xuân Thủy

Quan hệ Hàn Quốc – Châu Phi trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Võ Minh Tập

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Kinh tế Nhật Bản năm 2019: Một số đặc điểm nổi bật, triển vọng và tác động đối với Việt Nam

Trần Ngọc Nhật

Tình hình dân số và gia đình Nhật Bản giai đoạn trước thập niên 1990

Ngô Hương Lan

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Một số chính sách tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc

Trần Quang Minh

Giáo dục công dân toàn cầu – góc nhìn từ các tổ chức ở Hàn Quốc

Lò Thị Phương Nhung

Nguyễn Đức Hùng

Quan điểm của Khổng Tử về giáo dục

Phạm Minh Đức

 

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Những yếu tố mới trong cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI

Hàn Quốc hỗ trợ ngành nghề gặp nhiều thiệt hại do Covid-19

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới giới văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh