Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 4 (218)
Tháng: 4-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

ĐẶC SAN VỀ SỨC MẠNH MỀM VĂN HÓA

 

Về cách thức triển khai sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay

Bùi Thị Nhàn

Xuất khẩu công nghiệp văn hóa – phương thức gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc

Trần Thị Thủy

Sức mạnh mềm văn hóa của Nhật Bản từ góc nhìn Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Sức mạnh mềm của Hàn Quốc và Nhật Bản – một nghiên cứu so sánh về việc sử dụng các nguồn lực

Vũ Hoa Ngọc

Kinh nghiệm phát triển du lịch của Đài Loan và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Lê Quang Đăng

Nguyễn Thị Thơ

Sự tích cực và chủ động của Hàn Quốc trong giao lưu tiếp biến với văn hóa Trung Quốc: trường hợp tiếp nhận và sử dụng chữ Hán

Bùi Thị Ánh Vân

Hoa trong thơ cổ Manyoshu (Vạn Diệp Tập) từ góc nhìn văn hóa truyền thống Nhật Bản

Nguyễn Phương Khánh

Trịnh Thị Liên

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Tổng thuật hội thảo quốc tế: Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Nguyễn Bích Ngọc

Hợp tác, giao lưu di sản văn hóa giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh