Trang chủ

Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Email: vass_vinas@viettel.vn

1. Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Northeast Asian Studies, (viết tắt: INAS)

 

2. Địa chỉ: tầng 12, Toà nhà Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-62730436; Fax: (04) 62730478; Email: vass_inas@inas.gov.vn

URL: http://www.inas.gov.vn

 

3. Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

4. Cơ quan Quyết định và ngày tháng năm thành lập

- Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam.

- Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam.

- Quyết định số 988/QĐ-KHXH ngày 19/06/2005 của Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

- Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Quyết định số 2055/QĐ-KHXH ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.