Trang chủ

Giới thiệu sách

11T122018

TRUNG QUỐC TRONG HỢP TÁC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG: TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG

Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 330 trang

Kí hiệu: Vv2894

Giới thiệu sách

02T102018

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2017-2018: TẠP LẬP NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ BỀN VỮNG

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 399 trang

Kí hiệu: Vt 549

Giới thiệu sách

06T072018

Giới thiệu sách

06T072018

BÀN VỀ VĂN MINH

Tác giả: Fukuzawa Yukichi

Dịch giả: Lê Huy Vũ Nam, Nguyễn Anh Phong

Nhà xuất bản Nhã Nam - NXB Thế giới, 2018, 443 trang

Kí hiệu: Vv2887

Giới thiệu sách

06T072018

QUAN HỆ NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1949 ĐẾN NĂM 1991

Tác giả: TS. Trần Hoàng Long

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017, 238 trang

Kí hiệu: Vv 2888

Giới thiệu sách

06T072018

CHIẾN LƯỢC RTA CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG Á VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tác giả: Lê Thị Ái Lâm, Nguyễn Thị Hồng Nga đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 195 trang

Kí hiệu: Vv2885

Giới thiệu sách

06T072018

CƠ CHẾ HỢP TÁC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT - TRUNG

Tác giả: Nguyễn Đình Liêm chủ biên

Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2018, 223 trang

Kí hiệu: Vv2884

Giới thiệu sách

06T072018

PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VÙNG TÂY BẮC: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: PGS. TS. Hà Văn Hội chủ biên

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2017, 325 trang

Kí hiệu: Vv 2883

Giới thiệu sách

06T072018

TUYỂN TẬP VĂN HỌC CỔ ĐIỂN HÀN QUỐC

Tác giả: GS. Lim Hyung Taek chủ biên

Dịch giả: Trần Thị Bích Phượng

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2018, 403 trang

Kí hiệu: Vv2886

Giới thiệu sách

25T062018

MỘT SỐ VẤN ĐỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 275 trang

Kí hiệu: Vv2873