Trang chủ

Giới thiệu sách

26T022019

CHÂU Á CHUYỂN MÌNH: XU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tác giả: P. Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah

Dịch giả: Vũ Anh Đức

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018, 431 trang

Kí hiệu: Vt 550

Giới thiệu sách

14T122018

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG NHẬT BẢN: PHẬT GIÁO - NHO GIÁO - THẦN ĐẠO

Tác giả: Thích Thiên Ân

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018, 350 trang

Kí hiệu: Vv2899

Giới thiệu sách

14T122018

HÀN QUỐC DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI PHÁT TRIỂN PARK CHUNG HEE (1961-1979)

Tác giả: TS. Lê Tùng Lâm

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018, 325 trang

Kí hiêu: Vv2900

Giới thiệu sách

14T122018

NHÀ TƯ BẢN LỖI LẠC THỜI MINH TRỊ: SHIBUSAWA EIICHI

Tác giả: Shimada Masakazu

Dịch giả: Nguyễn Duy Lễ

Nhà xuất bản Thế giới, 2018, 302 trang

Kí hiệu: Vv2896

Giới thiệu sách

14T122018

HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO CỦA CJ: CGV, KPOP VÀ ẨM THỰC HÀN QUỐC ĐÃ BÀNH TRƯỚNG THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO

Tác giả: Ko Seong Yeon

Dịch giả: Nhung Hoàng

Nhà xuất bản Nhã Nam, Tri Thức, 2018, 371 trang

Kí hiệu: Vv2892

Giới thiệu sách

14T122018

QUYỀN TÀI PHÁN CỦA QUỐC GIA TRÊN BIỂN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Yến

Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2018, 375 trang

Kí hiệu: Vv2897

Giới thiệu sách

11T122018

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Quốc chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 258 trang

Kí hiệu: Vv2893

Giới thiệu sách

11T122018

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN: RÀO CẢN PHI THUẾ VÀ GIẢI PHÁP

Nhà xuất bản Công thương, 2017, 227 trang

Kí hiệu: Vv2898

Giới thiệu sách

11T122018

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

Tác giả: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, TS. Nguyễn Anh Sơn đồng chủ biên

Nhà xuất bản Công thương, 2017, 243 trang

Kí hiệu: Vv 2895

Giới thiệu sách

11T122018

CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Đàm Thanh Thế chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 246 trang

Kí hiệu: Vv2890