Trang chủ

Giới thiệu sách

24T042012

LỊCH SỬ TRUNG QUỐC

Tác giả: Tào Đại Vi, Tôn Yến Kinh

Dịch giả: Đặng Thúy Thúy, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011,174tr. Kí hiệu: Vv2212

Giới thiệu sách

24T042012

KINH TẾ TRUNG QUỐC

Tác giả: Vũ Lực, Tùy Phúc Dân, Trịnh Lỗi

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011,131tr. Kí hiệu: Vv2209

Giới thiệu sách

24T042012

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ GIÁO DỤC TRUNG QUỐC

Tác giả: Tịch Xảo Quyên, Trương Ái Tú

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011, 127tr. Kí hiệu: Vv: 2207

Giới thiệu sách

24T042012

ĐỊA LÝ TRUNG QUỐC

Tác giả: Trịnh Bình

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011, 127tr. Kí hiệu: Vv2211

Giới thiệu sách

24T042012

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRUNG QUỐC

Tác giả: Trịnh Tây

Dịch giả: Đặng Thúy Thúy, Hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011,159tr. Kí hiệu: Vv2214

Giới thiệu sách

24T042012

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC

Tác giả: Doãn Trung Khanh

Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn, Hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011,143tr. Kí hiệu: Vv2204

Giới thiệu sách

12T032012

TRUNG QUỐC NĂM 2009-2010

Tác giả: Đỗ Tiến Sâm, Nguyễn Xuân Cường

Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2010, 387tr.

Kí hiệu: Vv1864

Giới thiệu sách

12T032012

MÔNG CỔ - TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ

Tác giả: ThS. Bayasgalanbat Gantuya

Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, năm 2010, 263tr.

Kí hiệu: Vv1916

Giới thiệu sách

12T032012

QUAN HỆ MỸ - ASEAN (1967-1997): LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG

Tác giả: Lê Văn Anh

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2009, 427 trang

Kí hiệu: Vv1778

Giới thiệu sách

12T032012

NGHIÊN CỨU TIỂU THUYẾT HÁN VĂN TRUNG – VIỆT

Tác giả: Trần Ích Nguyên

Dịch giả: Phạm Tú Châu, Phạm Ngọc Lan

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, 346tr.

Kí hiệu: Vv1821