Trang chủ

Giới thiệu sách

19T022014

JAPANESE TRAITS AND FOREIGN INFLUENCES

Tác giả: Inazo Nitobé

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 216 trang

Kí hiệu: Lv 813

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

CLIMATE POLICY CHANGES IN GERMANY AND JAPAN

Tác giả: Rie Watanabe

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 226 trang

Kí kiệu: Lv 824

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

THE NEW JAPANESE PERIL

Tác giả: Sidney Osborne

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 187 trang

Kí hiệu: Lv 815

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

THE CASE OF KOREA

Tác giả: Henry Chung

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 365 trang

Kí hiệu: Lv 819

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

SOUTH KOREA UNDER COMPRESSED MODERNITY

Tác giả: Chang Kyung-Sup

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 178 trang

Kí hiệu: Lv 829

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

JAPAN’S POLITICAL WARFARE

Tác giả: Peter de Mendelssohn

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 192 trang

Kí hiệu: Lv: 817

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF THE ASIAN REGION

Tác giả: Sucha Singh Gill, Lakhwinder Signh, Reena Marwah

Nhà xuất bản Routledge, UK, 2010, 461trang

Kí hiệu: Lv 806

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T022014

JAPAN’S INTERNATIONAL RELATIONS

Tác giả: Glenn D. Hook, Julie Gilson,

Christopher W. Hughes, Hugo Dobson

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 587 trang

Kí hiệu: Lv 835

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T012014

BIỂN ĐÔNG: QUẢN LÝ TRANH CHẤP VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Tác giả: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc chủ biên

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2013, 265 trang

Kí hiệu: Vt 459

Giới thiệu sách

07T012014

BIỂN ĐÔNG: ĐỊA CHÍNH TRỊ, LỢI ÍCH, CHÍNH SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tác giả: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc chủ biên

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2013, 319 trang

Kí hiệu: Vt 458