Trang chủ

Giới thiệu sách

29T092017

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHẬT BẢN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016, 359 trang

Kí hiệu: Vv 2837

Giới thiệu sách

20T092017

CHẤM DỨT THỜI ĐẠI TRUNG QUỐC GIÁ RẺ: NHỮNG XU HƯỚNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA SẼ LÀM ĐẢO LỘN THẾ GIỚI

Tác giả: Shaun Rein; dịch giả: Trần Trọng Hải Minh

Nhà xuất bản Nhã Nam, NXB Tri Thức, 2017, 279 trang

Kí hiệu: Vv2833

Giới thiệu sách

20T092017

GIÁO DỤC VIỆT NAM HỌC GÌ TỪ NHẬT BẢN: GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC LỊCH SỬ TRONG CÁI NHÌN SO SÁNH VIỆT NAM – NHẬT BẢN

Tác giả: Nguyễn Quốc Vương

Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017,323 trang

Kí hiệu: Vv2832

Giới thiệu sách

20T092017

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI LIÊN BANG NGA

Tác giả: TS. Đặng Minh Đức chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 378 trang

Kí hiệu: Vv2831

Giới thiệu sách

20T092017

AN NINH MÔI TRƯỜNG VÀ HÒA BÌNH Ở BIỂN ĐÔNG

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi chủ biên, TS. Vũ Hải Đăng

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2016, 251 trang

Kí hiệu: Vv2826

Giới thiệu sách

06T072017

PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VÙNG TÂY BẮC: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: PGS. TS. Hà Văn Hội chủ biên

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2017, 325 trang

Kí hiệu: Vv 2883

Giới thiệu sách

16T062017

DU HỌC NHẬT BẢN - 3.000 NGÀY VỚI NƯỚC NHẬT

Tác giả: Phi Hoa

Nhà xuất bản: Thế giới, 2016, 247 trang

Ký hiệu: Vv2775

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

05T062017

GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG 12 NƯỚC THÀNH VIÊN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG - TPP

Tác giả: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2016, 359 trang

Kí hiệu: Vt510

Giới thiệu sách

02T062017

PHILIPPINES KIỆN TRUNG QUỐC VỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG CÁC SỰ KIỆN VÀ PHÂN TÍCH PHÁP LÝ

Tác giả: TS. Trần Công Trục chủ biên

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2016, 346 trang

Kí hiệu: Vv 2813