Trang chủ

Giới thiệu sách

30T082019

NHẬT BẢN - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Tác giả: Eiichi Aoki

Dịch giả: TS. Nguyễn Kiên Trường

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019, 582 trang

Kí hiệu: Vt557

Giới thiệu sách

20T082019

BIỂN VIỆT NAM VÀ CÁC MỐI GIAO THƯƠNG BIỂN

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Kim

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, 555 trang

Kí hiệu: Vt560

Giới thiệu sách

20T082019

MỐI THÁCH THỨC TRUNG QUỐC

Tác giả: Thomas J. Christensen

Dịch giả: Ngụy Hải An, Vũ Tú Linh, Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Kim Phụng

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019, 496 trang

Kí hiệu: Vt558

Giới thiệu sách

20T082019

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC BIÊN GIỚI VÂN NAM (TRUNG QUỐC) - LÀO CAI (VIỆT NAM) TRONG BỐI CẢNH MỚI

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Liêm chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019, 386 trang

Kí hiệu: Vv2902

Giới thiệu sách

20T082019

SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI - CON ĐƯỜNG (BRI): LỰA CHỌN NÀO CỦA ĐÔNG NAM Á?

Tác giả: TS. Phạm Sỹ Thành

Nhà xuất bản Thế giới, 2019, 409 trang

Kí hiệu: Vt559

Giới thiệu sách

20T082019

XUẤT BẢN PHẨM TRUNG QUỐC VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐÔNG: CÁI NHÌN TỔNG QUAN

Tác giả: Hoài Sa chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019, 243 trang

Kí hiệu: Vv2901

Giới thiệu sách

18T072019

CHÍNH SÁCH BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Minh

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 1121 trang

Kí hiệu: Vv2909

Giới thiệu sách

18T072019

HỢP TÁC XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA VÙNG TÂY NAM BỘ

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 485 trang

Kí hiệu: Vv2904

Giới thiệu sách

18T072019

CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG

Tác giả: PGS. TS. Trần Hồng Hạnh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 415 trang

Kí hiệu: Vv2908

Giới thiệu sách

18T072019

TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tác giả: PGS. TS. Trần Đình Thiên chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 346 trang

Kí hiệu: Vv2905

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 Trang sau