Trang chủ

Chức năng nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản

Email: vass_vinas@viettel.vn

 

Theo “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á” do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2013, ví trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á được quy định như sau:

 

1. Vị trí và chức năng

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đặt dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng khác của Nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan được pháp luật quy định.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khu vực Đông Bắc Á; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khu vực học và đất nước học; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của đất nước; góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1) Trình Chủ tịch ViệnHàn lâm  Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2) Nghiên cứu cơ bản về khu vực Đông Bắc Á và các nước trong khu vực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử, văn hoá, vùng lãnh thổ, hội nhập khu vực, môi trường và phát triển;

3) Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khu vực Đông Bắc Á. Thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

4) Theo chức năng, tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

5) Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành;

6) Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng;

7) Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy định của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

8) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

9) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.