Trang chủ

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

12T072023

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đa chiều đến hệ thống chính trị Việt Nam. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều cơ hội cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động của Đảng đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều thách thức.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

03T072023

Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 30/6/2023, dưới sự chủ trì của Bí thư Trần Hoàng Long, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Nhận thức, trách nhiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay

Đăng ngày: 12-06-2023, 14:11

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là mạng xã hội.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

25T052023

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày 19 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ra Nghị quyết số 26 – NQ/TW Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết này của Đảng đã đề ra những mục tiêu về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 đối với từng nhóm cán bộ. Nghị quyết này ra đời đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của thời đại toàn cầu hóa, quốc tế hóa bắt buộc cán bộ cần phải nỗ lực tu dưỡng, trau dồi để có đủ khả năng làm việc phù hợp.

 

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

13T042023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trách nhiệm của cán bộ nghiên cứu khoa học

Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh: “ Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

31T032023

Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa với các quốc gia, các tổ chức quốc tế

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 1 năm 2021, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trình bày các định hướng lớn của đất nước ta trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng “chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả…

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

28T022023

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Điểm tựa vững chắc cho nền tảng tư tưởng của Đảng về văn hóa

Ngày 28/2/2023 vừa qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023. Đề cương văn hóa năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được nhận định là văn kiện đầu tiên mang tầm vóc cương lĩnh về văn hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam, là văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng Việt Nam[1], là ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

11T012023

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Ngày 09/01/2023, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Tới dự hội nghị có TS. Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Chủ trì hội nghị là TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Chi bộ và TS. Ngô Hương Lan, Phó Bí thư Chi bộ.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

01T012023

Thống nhất ý Đảng lòng dân đưa đất nước vươn tầm cao mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay" và đây cũng chính là thông điệp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta với toàn thể dân tộc, với thế giới ngày nay. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã chứng tỏ sự thống nhất ý Đảng lòng Dân là một trong những nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam yêu dấu.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

27T082022

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 25/8/2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đ/c Bí thư Chi bộ Trần Hoàng Long chù trì buổi sinh hoạt với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Trang trước 1 2 3 Trang sau