Trang chủ

Ấn Phẩm

24T022017

XÃ HỘI HÀN QUỐC TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016, 215 trang

Kí hiệu: Vv 2767

Ấn Phẩm

11T072016

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM - NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI Ở ĐÔNG Á

Tác giả: TS. Trần Quang Minh

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 269 trang

Kí hiệu: Vv2763

Ấn Phẩm

16T062016

TỔNG THƯ MỤC NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, 210 trang

Kí hiệu: Vt 501

Ấn Phẩm

13T062016

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2014 TẬP 2: VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

Tác giả: Trần Quang Minh – Phan Cao Nhật Anh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 437 trang

Kí hiệu: Vv2744

Ấn Phẩm

13T062016

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2014 TẬP 1: CHÍNH TRỊ - AN NINH – KINH TẾ

Tác giả: Trần Quang Minh – Võ Hải Thanh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 454 trang

Kí hiệu: Vv2740

Ấn Phẩm

27T052016

SỰ HÌNH THÀNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Tác giả: T.S Dương Minh Tuấn

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016, 290 trang

Kí hiệu: Vv2736

Ấn Phẩm

09T052016

NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM –THÀNH QUẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

Chủ biên: Nguyễn Thị Thắm

NXB Khoa học Xã hội, 287tr., 2015

Ký hiệu: Vt497

Ấn Phẩm

26T102015

AN NINH ĐÔNG BẮC Á TRƯỚC SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC VÀ SỰ GIA TĂNG CAN DỰ CHÂU Á CỦA HOA KỲ

Tác giả: TS. Hoàng Minh Hằng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 198 trang

Kí hiệu: Vv2715

Ấn Phẩm

26T102015

CAN DỰ CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á VÀO TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 295 trang

Kí hiệu: Vv 1708

Ấn Phẩm

15T092015

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH Ở NHẬT BẢN: NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2015, 235 trang

Kí hiệu: Vv2687

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 Trang sau