Trang chủ

Ấn Phẩm

26T062019

QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN: 45 NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Tác giả: TS. Trần Quang Minh chủ biên

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2019, 405 trang

Kí hiệu: Vt556

Ấn Phẩm

25T062018

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC - GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Hoàng Minh Lợi chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 247 trang

Kí hiệu: Vv 2882

Ấn Phẩm

11T052018

XÂY DỰNG XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Tác giả: Trần Quang Minh, Ngô Hương Lan đồng chủ biên

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, 511 trang

Kí hiệu: Vt 542

Ấn Phẩm

19T042018

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2016 TẬP 2: VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

Tác giả: T.S Trần Quang Minh – T.S Hoàng Minh Lợi (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, 572 trang

Ký hiệu: Vv 2855

 

Ấn Phẩm

21T122017

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2016 TẬP 1: CHÍNH TRỊ - AN NINH - KINH TẾ

Tác giả: TS. Trần Quang Minh, TS. Võ Hải Thanh chủ biên

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, 379 trang

Kí hiệu: Vv 2848

Ấn Phẩm

13T122017

CẢI CÁCH ABENOMICS Ở NHẬT BẢN

Tác giả: PGS. TS. Phạm Quý Long chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 207 trang

Kí hiệu: Vv 2842

Ấn Phẩm

02T082017

VĂN HÓA CHAEBOL HÀN QUỐC: GỢI Ý CHÍNH SÁCH VÀ KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tác giả: Phạm Qúy Long- Nguyễn Thị Phi Nga

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, 168 trang

Kí hiệu: Vv2823

Ấn Phẩm

28T072017

THOÁT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA HÀN QUỐC VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tác giả:  Võ Hải Thanh

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 231 trang

Kí hiệu: Vv2821

Ấn Phẩm

16T062017

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2015 TẬP 2: VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

Tác giả: Trần Quang Minh – Ngô Hương Lan (chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 472 trang

Ký hiệu: Vv 2784

Ấn Phẩm

16T062017

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á NĂM 2015 TẬP 1: CHÍNH TRỊ - AN NINH – KINH TẾ

Tác giả: Trần Quang Minh – Hoàng Minh Hằng (chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, 362 trang

Ký hiệu: Vv2777

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Trang sau