Trang chủ

HIỆN ĐẠI HÓA LÀNG NGHỀ THEO CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH - TRƯỜNG HỢP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Đăng ngày: 13-12-2017, 05:12 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 331 trang

Ký hiệu: Vt530

 

Nhìn một cách tổng quát, trong giai đoạn vừa qua, tuy Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong tăng trưởng kinh tế nhưng bối cảnh trong nước và quốc tế mới đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản, hiện đại hóa các lĩnh vực của nền kinh tế theo chiến lược tăng trưởng xanh. Hiện đại hóa làng nghề là một trong những nội dung quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn ở nước ta, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hiện đại hóa công nghệ truyền thống và truyền thống hóa công nghệ hiện đại ở khu vực làng nghề là một nội dung chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam. Khu vực làng nghề sẽ là cầu nối giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa nông thôn và thành thị, giữa truyền thống và hiện đại, và là nấc thang quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa nông thôn ở nước ta. Đặc biệt, hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh – bước đi hết sức quan trọng để làng nghề thật sự trở thành hạt nhân của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Tuy nhiên, đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu luận giải một cách tập trung, hệ thống và toàn diện về quá trình hiện đại hóa làng nghề ở Việt Nam nói chung, vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng theo hướng tăng trưởng xanh. Nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả cuốn sách Hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh: Trường hợp vùng đồng bằng sông Hồng. Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh

Trong chương 1, phần cơ sở lý luận về hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh, tác giả tập trung vào các khái niệm làng nghề, đặc điểm của làng nghề, phân loại làng nghề, khái niệm chiến lược tăng trưởng xanh, vai trò, nội dung, tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh. Trong phần cơ sở thực tiễn, tác giả phân tích kinh nghiệm phát triển và hiện đại hóa làng nghề ở một số nước khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào hiện đại hóa làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng theo hướng tăng trưởng xanh trong giai đoạn tới.

Chương 2: Thực trạng phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2006 - 2015: nhìn từ góc độ hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh

Chương 2 giới thiệu tổng quan về vùng đồng bằng sông Hồng như đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa, khái quát về tình hình phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, tác giả còn phân tích thực trạng phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng nhìn theo góc độ hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh.

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hiện đại hóa làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng theo chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Chương 3 đề cập đến bối cảnh trong nước và quốc tế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến hiện đại hóa làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng theo chiến lược tăng trưởng xanh. Đặc biệt, chương 3 còn phân tích những quan điểm cơ bản nhằm hiện đại hóa làng nghề đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh trong tương lai như: nâng cao nhận thức của xã hội, tăng cường tạo lập môi trường lành mạnh, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa làng nghề, tăng cường nguồn lực cho hiện đại hóa làng nghề, đổi mới hệ thống máy móc….

Ngày nay, mỗi quốc gia không chỉ tập trung phát triển kinh tế nhanh mà còn phải chú trọng đến phát triển bền vững. Vì thế, các nghiên cứu có chủ đề gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam rất cần thiết. Cuốn sách Hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh: Trường hợp vùng đồng bằng sông Hồng vừa nghiên cứu mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, vừa hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách đang đặt ra hiện nay và trong giai đoạn sắp tới. Chắc chắn cuốn sách sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Thực hiện: Kiều Dung

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận